� 
 

Tuyên bố Quan trọng

[Sửa đổi lần cuối vào ngày 1 tháng 2 năm 2021]


Bongdalu.moi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm cả tổn thất và chi phí nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc người dùng truy cập trang web này hoặc các trang web liên kết với trang web này, hoặc từ việc thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng không thành công, lỗi, bỏ sót, dừng lại, lỗ hổng, hoặc virus máy tính.

Mặc dù Bongdalu.moi có thể được thông báo về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào như vậy, Bongdalu.moi không chịu trách nhiệm đối với người dùng trang web hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ yêu cầu nào phát sinh từ trên trang web hoặc bất kỳ nội dung nào, bao gồm cả quyết định hoặc hành động nào phát sinh từ việc tin tưởng vào nội dung đó của người dùng trang web, hoặc về bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm cả các thiệt hại khác có thể xảy ra, người dùng dịch vụ đồng ý và nhận thức rằng Bongdalu.moi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động nào của người dùng dịch vụ.Share
Feedback